Algemene voorwaarden en Privacy

1. Inleidende bepaling

Alle onderstaande voorwaarden die in dit document beschreven staan zijn van toepassing op alle commerciële transacties die betrekking hebben op producten van DIFITAN BV. In in het bijzonder de bijbehorende webshop LABOFENIOUX.EU. LABOFENIOUX.EU is een online onderdeel van DIFITAN BV.. Door het plaatsen van een bestelling via LABOFENIOUX.EU gaat u automatisch akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die DIFITAN BV. hanteert bij online aankopen.

2. Afsluiten en aanvaarden van een overeenkomst

In de huidige algemene voorwaarden (verder Algemene Voorwaarden) staan de rechten en plichten van koper en verkoper beschreven aangaande bestellingen gedaan via de internetsite van LABOFENIOUX.EU (www.labofenioux.eu) en het gebruik ervan. De bepalingen over het gebruik en de verkoop via LABOFENIOUX.EU in deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde bindend. Het gebruik van LABOFENIOUX.EU en het plaatsen van bestellingen op deze site geschiedt volgens de huidige Algemene Voorwaarden. Door het bezoeken van onze site en het bestellen van producten gaat de klant automatisch akkoord met de huidige Algemene Voorwaarden. Voor elke bestelling wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen koper en verkoper. De Algemene Voorwaarden gelden op elk moment dat u de site bezoekt en bij elke transactie die u maakt. LABOFENIOUX.EU behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Te allen tijde zal een wijziging gecommuniceerd worden via de website. Het verder bezoeken of gebruiken van LABOFENIOUX.EU betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden. De gestelde Algemene Voorwaarden van LABOFENIOUX.EU zijn de enige bindende regels die gelden op onze website. In elk ander geval is er een voorafgaand en schriftelijk akkoord nodig. LABOFENIOUX.EU veronderstelt dat elke bezoeker op de hoogte is van de huidige Algemene Voorwaarden. Tevens stemt elke bezoeker in met de geldende Algemene Voorwaarden bij het gebruik van de site LABOFENIOUX.EU op welke wijze dan ook (e-mail, bestelbon).

3. Begrippen

3.1 LABOFENIOUX.EU : de digitale omgeving van DIFITAN BV., gelegen te Kattebroekstraat 211, 1700 Dilbeek. KBO-nummer: 0880 936 974, met Dirk Timmermans als verantwoordelijke.

3.2 Cliënt: Elke natuurlijke-of rechterpersoon, bekwaam en boven de 18 jaar die een bestelling plaatst bij LABOFENIOUX.EU. Elk individu die door de Wet als onbekwaam is aangeduid volgens artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek is niet gelegitimeerd aankopen te doen bij LABOFENIOUX.EU . Alleen onder het gezag van een tussenpersoon en wettelijk vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is het toegestaan om onder de leeftijd van 18 jaar bestellingen te plaatsen. De Algemene Voorwaarden blijven te allen tijde geldend voor degene die de bestelling plaatst of optreedt als tussenpersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Bestelling: Het verzoek van een consument om een verkoopsovereenkomst aan te gaan betreffende hemzelf en LABOFENIOUX.EU betreffende producten aangeboden online van LABOFENIOUX.EU.

3.4 Productfiche: De bij elk afzonderlijk product gegeven informatie door LABOFENIOUX.EU in de vorm van teksten, foto’s, grafieken, onderverdeling in welbepaalde categorie enz. ter verduidelijking van het aangeboden product.

3.5 Producten: De aangeboden artikelen in de webshop van LABOFENIOUX.EU.

3.6 Transactie: Het proces van de betaling bestaande uit productselectie, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoord gaan met de betaling via credit card of andere digitale betaalmogelijkheden.

4. Producten

Het online aanbod via LABOFENIOUX.EU is beperkter dan het assortiment van DIFITAN BV.. Niet beschikbare producten betreffen artikelen die niet online verhandeld mogen worden volgens wettelijke voorschriften

5. Cliënt

Om de veiligheid van de consument te beschermen is het verplicht om een account aan te maken indien u een bestelling wenst te plaatsen. Deze account bestaat uit een gebruikersnaam (e-mailadres) met een bijbehorend wachtwoord waarmee u zich bij elk volgend bezoek direct kunt identificeren op de website van LABOFENIOUX.EU. LABOFENIOUX.EU gaat er vanuit dat iedere bezoeker zijn accountgegevens strikt persoonlijk gebruikt. Het registreren is voorbehouden aan handelingsbekwame personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.Volgens de bepalingen in de Algemene Voorwaarden zorgt een bezoeker zorgvuldig voor zijn inloggegevens en geeft hij/zij deze niet door aan derden. Tevens dient een bezoeker elke vorm van misbruik te verhinderen.Te allen tijde behoudt LABOFENIOUX.EU zich het recht voor om een bezoeker te vragen om bijkomende identificatiemiddelen (bijvoorbeeld in het geval van een elektronische identiteitskaart).
Bij elk vermoeden van of bij daadwerkelijk onrechtmatig gebruik van een account heeft LABOFENIOUX.EU het recht om een waarschuwing op te leggen of het account van een gebruiker te blokkeren en op te heffen. Tevens kan eventuele geleden schade op de gebruiker verhaald worden. De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor het gebruik en eventueel misbruik van zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord.

6. Voorafgaande waarschuwing

6.1 LABOFENIOUX.EU benadrukt dat alle beschikbare producten met de grootste zorg gebruikt dienen te worden. Neem daarbij altijd het advies van een wettelijk erkende arts of therapeut in acht en handel niet zonder dat u weet hoe te handelen.

6.2 LABOFENIOUX.EU probeert de aangeboden producten zo goed mogelijk te voorzien van de bijbehorende informatie. De productbeschrijvingen worden regelmatig gecontroleerd. Echter, een productbeschrijving kan nooit een vervanging zijn van een medisch advies of diagnose aangezien LABOFENIOUX.EU geen inzicht heeft in het medisch dossier van een cliënt.

6.3 Informatie omtrent eerdere bestellingen wordt door LABOFENIOUX.EU alleen om logistieke redenen opgeslagen. In acht dient genomen te worden dat LABOFENIOUX.EU op geen enkelewijze waarschuwingen kan uitgeven over een eventuele overdosis aangezien de opgeslagen informatie louter informatief wordt gebruikt.

6.4 LABOFENIOUX.EU adviseert gebruikers om alleen een product te bestellen waar hij/zij bekend mee is en waarvan hij/zij op de hoogte is betreffende eventuele bijverschijnselen en uitwerkingen. Bij twijfel wordt geadviseerd om eerst een medisch specialist of een arts te raadplegen zonder het product verder te gebruiken.

6.5 LABOFENIOUX.EU wijst haar bezoekers op het feit dat wettelijke en deontologische regels er toe kunnen leiden dat een bestelling nietig kan verklaren in het geval dat een bestelling niet volgens de eerder genoemde regels geplaatst is.

7. Bestelling

7.1 Elke bezoeker dient met grote zorgvuldigheid zijn/haargegevens in te vullen. De door de cliënt gegeven informatie is bindend. Foutieve gegevens kunnen er toe leiden dat het leveren van een bestelling problematisch is. LABOFENIOUX.EU is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het foutief of incompleet verstrekken van gegevens door de cliënt. Eventuele problemen vallen eveneens niet onder de verantwoordelijkheid van LABOFENIOUX.EU .

7.2 Het automatische registratiesysteem van LABOFENIOUX.EU biedt voldoende bewijs betreffende de inhoud en datum van de bestelling.

7.3 Op het moment dat de bestelling correct ontvangen is bij LABOFENIOUX.EU ontvangt de cliënt automatisch een bevestiging per e-mail. De bezoeker dient er voor te zorgen dat het opgegeven e-mailadres juist is en actief. Vanaf het moment dat de e-mailbevestiging is verzonden is de koopovereenkomst definitief en onherroepelijk.

7.4 LABOFENIOUX.EU is te allen tijde gerechtigd om een bestelling niet te behandelen of te annuleren zonder verdere uitleg. Ook wanneer er zich betalingsproblemen voordoen of eerdere betalingsweigeringen zich hebben voorgedaan, behoudt LABOFENIOUX.EU zich het recht voor om bestellingen te annuleren.

7.5 Het bestelproces is afgerond op het moment dat LABOFENIOUX.EU de bestelling aanvaardt en nadat de cliënt voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen inclusief het betalen van de verzendkosten op de gekozen betaalwijze.

7.6 LABOFENIOUX.EU heeft een grote voorraad. Indien een aangevraagd product toch niet op voorraad is, wordt de cliënt altijd op de hoogte gesteld van de leveringstermijn. De cliënt heeft in dit geval de mogelijkheid om kosteloos de bestelling te wijzigen of te annuleren. LABOFENIOUX.EU probeert voorraadproblemen altijd zo snel mogelijk op te lossen.

8. Prijs

8.1. De prijzen vermeld op LABOFENIOUX.EU zijn in Euro’s en inclusief BTW. Bijkomende verzendkosten worden niet vermeld op het productfiche.

8.2 Op de bestelbevestiging vindt de cliënt de definitieve prijs. Het totaal is inclusief BTW en eventuele verzendkosten. De prijzen van LABOFENIOUX.EU zijn opgebouwd uit de kostprijs van een product, de verwerkingskosten, verpakkingskosten, voorraadkosten en verzendkosten.

8.3 LABOFENIOUX.EU heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. De prijs die verschijnt op de bestelbevestiging is het bedrag dat u verschuldigd bent aan LABOFENIOUX.EU. Prijzen kunnen niet meer wijzigen wanneer ze op uw bestelbevestiging genoteerd staan.

9. Betaling

9.1 Bij het akkoord gaan met een bestelling dient de cliënt het volledige bedrag onmiddellijk te voldoen via één van de beschikbare betaalmethoden die aangegeven worden bij de bestelling. Betalingen dienen voldaan te worden met behulp van een creditcard. U kunt daarbij gebruik maken van VISA en Mastercard. De cliënt dient altijd de naam, vermeld op de creditcard, te gebruiken. Ook het kaartnummer, de vervaldatum en het controle getal dienen ingevuld te worden. Een aantal bankinstellingen vragen daarnaast om een digitale handtekening (Digipass). Betalingen via creditcard worden altijd geverifieerd door de betreffende bankinstelling. Pas na de verificatie wordt het bedrag afgeschreven, na het factureren van de bestelling en indien de betaling geschiedt volgens de gestelde voorwaarden van de bankinstelling.

9.2 Mollie ziet er op toe dat er geen frauduleus gebruik gemaakt wordt van betalingsmiddelen, bijvoorbeeld door gegevensdiefstal of het vervalsen van betalingen. Ook eventuele betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door deze maatschappij. LABOFENIOUX.EU kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor problemen inzake de betaling.

9.3 LABOFENIOUX.EU verwerkt de bestelling van een cliënt op het moment dat zowel de bankinstelling en maatschappij Mollie hun akkoord verlenen betreffende de uit te voeren transactie. Op het moment dat één van deze twee partijen een transactie afkeurt, wordt de bestelling direct geannuleerd en wordt de cliënt daarvan op de hoogte gebracht per mail. In dit geval wordt een cliënt verzocht contact op te nemen met Mollie of zijn/haar bankinstelling.

9.4 Bestellingen en bijbehorende informatie worden automatisch verwerkt onder verantwoordelijkheid van Mollie. Dit zorgt er voor dat bank-of creditcardfraude voorkomen kan worden. Mollie en LABOFENIOUX.EU zijn de enige twee partijen die beschikking hebben over de ingevoerde gegevens van een cliënt. Het incompleet opgeven en invullen van gegevens belemmert de voortgang van een transactie. Wanneer frauduleus gebruik van een betaalkaart wordt ontdekt, wordt dit genoteerd in relatie met de bijbehorende bestelling en kunnen de gegevens opgenomen worden in een lijst van wanbetalingen. LABOFENIOUX.EU benadrukt dat de strenge gegevenscontroles het doel dienen om het betalen in het algemeen veiliger en minder frauduleus te maken.

10. Levering

10.1 De levering wordt enkel uitgevoerd door LABOFENIOUX.EU

10.2 LABOFENIOUX.EU streeft er naar om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren bij de cliënt indien deze binnen België woont Bestellingen worden verzonden wanneer de bijbehorende betalingstransactie voltooid is.

10.3 Met het plaatsen van een bestelling gaat de cliënt akkoord met de regeling omtrent het ontvangen van goederen, het betalen van belastingen en eventueel bijkomende kosten als gevolg van problemen met de levering. Er is geen solidaire aansprakelijkheid in de persoon van LABOFENIOUX.EU of DIFITAN BV..

10.4 LABOFENIOUX.EU werkt samen met BPost en Taxipost. Leveringen geschieden te allen tijde door één van deze partijen. Alleen op verzoek van een cliënt kan hiervan afgeweken worden. Voor de tarieven en de wachttijd aangaande het verzenden van een bestelling verwijst LABOFENIOUX.EU naar: www.LABOFENIOUX.EU of via volgend mailadres: info@labofenioux.eu . De cliënt heeft niet het recht om compensatie te claimen bij LABOFENIOUX.EU in het geval dat een levering vertraagd is of verloren is door een vervoerder.

10.5 Bij het overdragen van het product bij levering wordt tegelijkertijd het risico overgebracht aan de koper. Een levering is voltooid op het moment dat de koper volgens de gekozen leveringsmethode het product heeft mogen ontvangen. Het automatische controlesysteem van de vervoerder zorgt voor het bewijs van terbeschikkingstelling. (Vraag bij Taxipost na of dit mogelijk is).

10.6 De cliënt dient altijd bij ontvangst van bestelde producten nagaan of het aangeleverde artikel zich in originele staat bevindt en geen schade heeft. Tevens dient de cliënt kennen te nemen van de geleverde instructies en gebruiksvoorwaarden.

10.7 Bij het herhaaldelijk niet in ontvangst nemen van een bestelling zendt de vervoerder het pakket automatisch terug naar LABOFENIOUX.EU en wordt de cliënt hiervan op de hoogte gebracht per mail. De bestelling kan alsnog geleverd worden indien de cliënt de kosten voor een nieuwe verzending op zich neemt (ook in het geval dat de oorspronkelijke verzending gratis was). Indien de cliënt geen bestelling ontvangen heeft dient hij/zij dit altijd kenbaar te maken aan LABOFENIOUX.EU welke informatie omtrent de levering op zal vragen bij de gekozen vervoerder. In het geval de vervoerder aangeeft de bestelling te hebben afgeleverd is LABOFENIOUX.EU niet verplicht om een compensatiemaatregel te gebruiken.

10.8 Bij het aanleveren van een bestelling dient de koper direct de geleverde producten te controleren. Bij een incomplete levering, een beschadiging van één of meerdere producten of een verkeerde levering dient de cliënt gelijk contact op te nemen me LABOFENIOUX.EU. De koper dient te allen tijde contact op te nemen met LABOFENIOUX.EU. Gebruik een onbekend product nimmer zonder advies van een medicus.

10.9 Doorverkoop van door LABOFENIOUX.EU geleverde producten is op geen enkele wijze toegestaan voor cliënten.

11. Verzakingsrecht

11.1 Volgens de bepalingen in de wetgeving (wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010) aangaande de verkoop op afstand, behoudt de cliënt zich het recht voor om af te zien van zijn/haar aankoop (niet geldend voor het aanschaffen medische hulpmiddelen) zonder verdere uitleg of sancties. Wettelijk bepaald is dat een cliënt een bedenktijd van veertien kalenderdagen heeft vanaf het moment van ontvangst om ontvangen producten retour te zenden aan LABOFENIOUX.EU ter restitutie van het betaalde bedrag of ter omwisseling. De kosten voor een retourzending zijn voor de rekening van de cliënt. Het terugzenden van producten dient in originele verpakking te geschieden, onbeschadigd en compleet. Bijgevoegd dient de leveringsbon te zijn. Een retourzending dient verzonden te worden naar het volgende adres: LABOFENIOUX.EU, Kattebroekstraat 211  B-1700 Dilbeek, België.

11.2 Alleen goederen die onder de gestelde voorwaarden, binnen 14 kalenderdagen, retour zijn gezonden worden in behandeling genomen door LABOFENIOUX.EU . Restitutie van het betaalde bedrag vindt kosteloos plaats (met uitzondering van de leveringskosten). Indien de verzendkosten toegewezen waren aan LABOFENIOUX.EU , dan worden deze kosten van het restitutiebedrag afgetrokken. Ook in het geval van een initiële gratis verzending door LABOFENIOUX.EU . Het restitueren van een betaald bedrag geschiedt binnen een termijn van maximaal 1 maand, beginnend vanaf het moment dat LABOFENIOUX.EU de retourzending in zijn geheel ontvangen heeft. Bij elke vorm van incompleetheid of niet voldoen aan de gestelde voorwaarden behoudt LABOFENIOUX.EU zich het recht voor om het verzoek tot restitutie niet in behandeling te nemen.

11.3 In het verzakingsrecht is een mogelijkheid opgenomen om van een bestelling af te zien voordat deze verzonden wordt. Via de contactpagina kunt u ons op de hoogte brengen van deze verzaking.

12. Garantie

12.1 LABOFENIOUX.EU staat in voor een soepel verlopende levering van bestelde producten in de webshop op basis van de beschikbaar gestelde gegevens door een koper. LABOFENIOUX.EU werkt als tussenpersoon en biedt geen enkele garantie op het bereiken van een bepaald of gewenst resultaat. LABOFENIOUX.EU is de tussenpersoon die producten van producent naar consument transporteert. Elk artikel op LABOFENIOUX.EU bevat een bijsluiter met daarin informatie betreffende de bruikbaarheid en kwaliteit van een product. Artikelen worden door LABOFENIOUX.EU in de originele verpakking van de fabrikant geleverd. Een cliënt is verplicht om voor gebruik van enig artikel de instructies en gebruiksvoorwaarden goed door te nemen om elk risico uit te sluiten. Indien een koper twijfelt aan de werking van een product wordt deze verzocht direct contact op te nemen met zijn therapeut.

12.2 Op geen enkele wijze kunnen LABOFENIOUX.EU of TIMBERCH GCV verantwoordelijk worden gehouden indien een koper de wet-en regelgeving niet naleeft in het land van ontvangst. LABOFENIOUX.EU of DIFITAN BV. kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld aangaande de waarde van een product, bepaald volgens de datum van verkoop en volgens de op dat moment geldende voorwaarden.

12.3 LABOFENIOUX.EU is niet verantwoordelijk voor het eventueel oplopen van virussen en/of andere gevaarlijke of schadelijke elementen, noch voor het doorverwijzen naar andere sites waar eventueel schadelijke bestanden of software op geïnstalleerd staan. LABOFENIOUX.EU wijst op de gevaren van internet en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld indien er schade wordt geleden na een bezoek aan onze webshop. Verwijzingen (links) naar andere sites staan los van LABOFENIOUX.EU en bieden geen aanbeveling of garantie over de juistheid en volledigheid van de desbetreffende sites (inclusief het schoon zijn op het gebied van virussen).

13. Aansprakelijkheid

13.1 LABOFENIOUX.EU treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is dientengevolge niet verantwoordelijk voor foutieve passages in bijsluiters van de fabrikant of eventuele technische mankementen aan de verzonden producten. LABOFENIOUX.EU kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent de geschiktheid en verdraagbaarheid van bestelde artikelen en daaruit voortvloeiende bijwerkingen en/of nadelige gevolgen. LABOFENIOUX.EU is tevens niet verantwoordelijk voor opgelopen schade als gevolg van gebrekkige verzorging of onzorgvuldig handelen omtrent het gebruik van bestelde producten (niet opvolgen van instructies in de buisluiter of onoplettendheid).

13.2 LABOFENIOUX.EU en DIFITAN BV. zijn niet aansprakelijk in het geval een fabrikant wijzigingen aanbrengt in door ons geleverde producten.

13.3 De aansprakelijkheid van LABOFENIOUX.EU en de DIFITAN BV. beperkt zich tot het kostenbedrag van een gedane bestelling en kan op geen enkele wijze ingezet worden voor vergissingen of nalatigheden, ontstaan uit handelen volgens de genomen voorzorgsmaatregelen, vermeld in de presentatie van de goederen. Foto’s op LABOFENIOUX.EU dienen uitsluitend ter ondersteuning van het artikel en houden geen enkele garantie in. Het kan voorkomen dat een product er in werkelijkheid anders uitziet dan op de getoonde foto. Restitutie op basis van andere verpakkingen is niet mogelijk. De koper dient bij een bestelling de productinformatie aandachtig door te lezen. Hierin staat de meest actuele informatie omtrent het gekozen product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die gerespecteerd dienen te worden door de gebruiker.

13.4 LABOFENIOUX.EU is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden, het onderbreken of in zijn geheel stopzetten van de website, dan wel een beperking van de toegankelijkheid van de webshop met eventuele gevolgen van een geringer productaanbod.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle productinformatie op LABOFENIOUX.EU bestaande uit teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels-en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van LABOFENIOUX.EU zijn auteursrechtelijk beschermd en de intellectuele rechten behoren toe aan DIFITAN BV., LABOFENIOUX.EU of derden. Het is op geen enkele wijze toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LABOFENIOUX.EU , de weergegeven informatie op te slaan, te kopiëren, wijzigingen aan te brengen, in de openbaarheid te brengen, te verspreiden, te verkopen, commercieel te gebruiken of op elke andere manier over te dragen aan derden of de rechten te verkopen aan anderen, op straffe van een schadevergoeding.

15.Algemene voorwaarden en Privacy

DIFITAN BV., Kattebroekstraat 211 te 1700 Dilbeek(0880 936 974) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Kattebroekstraat 211, 1700 Dilbeek 0032 476567 109
D. Timmermans is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming van DIFITAN BV.. Hij is te bereiken via dirk@difitan.be

Websites: www.labofenioux.eu,

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Difitan BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor-en achternaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@difitan.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Difitan BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

•Het afhandelen van uw betaling
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•Om goederen en diensten bij u af te leveren
•U eventueel te waarschuwen bij een probleem met één van onze producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Difitan BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Difitan BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Difitan BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•Persoonsgegevens > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Personalia > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Adres > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Account-gegevens webshop > 5 jaar > Voor klantgemak.

Delen van persoonsgegevens met derden.

DIFITAN BV. deelt uw persoonsgegevens nooit met derden.

Samenwerking met Bpost.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wijuw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPost delen. BPost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPost onderaannemers inschakelt, stelt BPost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DIFITAN BV. gebruikt nooit functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Difitan BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@difitan.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Difitan BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door te zorgen voor beveiligde SSL verbindingen met u als webgebruiker, en met de partijen die voor ons informatie verwerken. Tevens hebben wij onze eigen server zodat onze gegevens niet op gedeelde server staan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@difitan.be.

16. Nietigheid

Koper en verkoper erkennen dat elke koopovereenkomst evenwichtig is en zijn zich bewust van de wederzijdse rechten en verplichtingen. De eventuele nietigheid van een deel van een clausule betekent niet het nietig verklaren van de rest van de clausule of van de volledige overeenkomst. In het geval een clausule nietig blijkt te zijn, verplichten beide partijen zich er toe om in goede orde een nieuwe clausule op te stellen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke overeenkomst in de buurt komt.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig hierop vermelde gegeven, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en zal ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de DIFITAN BV. uitsluitend bevoegd zijn. Indien er een betwisting optreedt inzake het gebruik van LABOFENIOUX.EU of beschikbaar gestelde informatie, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn. Indien er zich een geschil voordoet zal het Vrederecht of de rechterlijke macht van de maatschappelijke zetel van DIFITAN BV. enkel bevoegd zijn.